Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach o g ł a s z a nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Klubu Integracji Społecznej

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach

o g ł a s z a

nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Kierownik Klubu Integracji Społecznej

 

1. Wymagania niezbędne od kandydata:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. wykształcenie wyższe na kierunku: zarządzanie, ekonomia, psychologia,  pedagogika, praca socjalna, socjologia.
 3. minimum roczne doświadczenie pracy w instytucji pomocy społecznej lub organizacji pozarządowej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
  umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów z zakresu: ustawy
  o pomocy społecznej, ustawy o zatrudnieniu socjalnym ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o zamówieniach publicznych
 7. znajomość obsługi komputera oraz pakietu oprogramowania biurowego, umiejętność korzystania z Internetu oraz obsługi urządzeń biurowych.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w realizacji projektów oferujących uczestnikom wsparcie w postaci doradztwa edukacyjnego/ zawodowego (dodatkowo punktowane),
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 3. umiejętność komunikacji społecznej, dyskrecja,
 4. dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,
 5. systematyczność, kreatywność
 6. rzetelność, odpowiedzialność i obowiązkowość za wykonywaną pracę,
 7. wysoka kultura osobista.

3. Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

1.    1.   Kierowanie działalnością Klubu Integracji Społecznej

2.    2.   Sprawowanie nadzoru nad merytorycznym, prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań przez pracowników,

3.   3.   Współpraca z pozostałymi specjalistami Klubu Integracji Społecznej w zakresie rozwoju społecznego, osobistego i zawodowego uczestników  projektu.

4.     4.  Monitorowanie wsparcia indywidualnego uczestników projektu

 

 1. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań zaplanowanych w projekcie.
 2. Dbałość o ochronę danych osobowych w projekcie, w tym danych wrażliwych,
 3. Dbałość o zachowanie zasady równości szans, w tym równości płci,
 4. Udział w spotkaniach roboczych z koordynatorem projektu,
 5. Inne zadania zlecone przez koordynatora i kierownika projektu.
 6. Prowadzenie wymaganej dla potrzeb projektu dokumentacji merytorycznej. 

 

4. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa o pracę – 1/2 etatu.
Praca będzie wykonywana w siedzibie Klubu Integracji Społecznej w Miłkach.

5. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz ewentualne kursy i szkolenia,
 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
  z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszeniem.

1.      Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

 1. Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy złożyć do dnia 18 stycznia 2019 r do godz. 12:00 osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkach lub przesłać pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach, ul. Sportowa 4, 11-513 Miłki

w zamkniętej kopercie opisanej „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Klubu Integracji Społecznej”, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym. Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

9. Etapy naboru i informacje dla kandydatów:

Proces naboru przewiduje dwa etapy:

  1. ocena formalna złożonych dokumentów;
  2. rozmowa kwalifikacyjna.

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one komisyjnie niszczone.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni indywidualnie kolejno na rozmowę kwalifikacyjną. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wynikach umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach http://bip.milki.warmia.mazury.pl ,  http://gopsmilki.pl oraz na tablicy ogłoszeń GOPS.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkach zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w GOPS Miłki przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. GOPS nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

 

Stanowisko pracy współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach zastrzega sobie prawo odwołania naboru na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyny.