Ułatwienia dostępu

Zapytanie ofertowe nr 2/2019 - usługa transportowa

I. ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sportowa 4, 11-513 Miłki 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa CPV 60140000-1, w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej w Miłkach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym  z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa
i zwiększaniu szans na zatrudnienie
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 –2020

2.   Usługa transportowa polegać będzie na przewozie grupy osób  (max. 8 osób jednorazowo). Usługa ma być wykonywana na terenie gminy Miłki. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia karty drogowej, na podstawie której dokonywane jest rozliczanie usługi. Karta drogowa ma być oznaczona logami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od listopada 2019 roku do 31.08.2021 roku przez ok. 180 dni, zgodnie z harmonogramem dostarczonym od Zleceniodawcy.

(Projekt zakłada 3 edycje szkoleń. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty na jedną edycję - tj. przewóz osób w miesiącach listopad 2019 -luty 2021,

kolejne edycje przewidywane są na miesiące czerwiec - wrzesień 2020, styczeń - kwiecień 2021)

Ilość dni może ulec zmianie w zależności od zrekrutowanej grupy uczestników projektu.

 IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna:

            - zawierać cenę brutto za wykonanie usługi (tj. cena brutto za 1 km)

            - opatrzona być pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.     Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  lub pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach ul. Sportowa 4, 11-513 Miłki lub też dostarczona osobiście na w.w adres do dnia 29.08.2019 roku do godz. 15.00

2.      Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 30.08.2019 roku,

3.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.      Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.      Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.gopsmilki.pl oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach.

VI. OCENA OFERT

Jedynym kryterium wyboru ofert jest cena za usługę 100%.        

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 2.09.2019 roku na stronie internetowej www.gopsmilki.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Agnieszka Chrzanowska pod numerem telefonu 87 4281801

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

1.      Wzór formularza ofertowego.

2.      Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.