Składanie wniosków - Posiłek w szkole i w domu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach informuje o możliwości składania wniosków na obiady dla uczących się dzieci na  rok szkolny 2021/2022.Wnioski o obiady szkolne  można składać do końca sierpnia

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa.

 

"Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

 

Do wniosku należy dołączyć m.in.:  

 

ü  dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku zaświadczenie od pracodawcyodcinek rentyodcinek emerytury 

ü  w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne/długotrwale choreaktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia

 ü  osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodziezaświadczenie z Urzędu Skarbowego. 

 

 

 

 

Źródło finansowania:

Projekt finansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz środków gminy.

Cel projektu:

Program „Posiłek w szkole i w domu" przewiduje m.in. wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Grupa docelowa:

Osoby starsze, samotne, niepełnosprawne będące klientami pomocy społecznej, które ze względu na wiek i stan zdrowia mają trudności z samodzielnym przygotowaniem posiłków oraz dzieci, które ze względu na brak nauczania stacjonarnego, nie otrzymują obiadów w szkołach.

Opis projektu:

Posiłki dostarczane są raz dziennie do domów klientów pomocy społecznej we wszystkie dni robocze.

Realizator projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość projektu: 148 000 zł

  • dotacja celowa z budżetu państwa: 114 000 zł
  • środki gminy: 34 000 zł

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.03.2021

 

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2021