Ułatwienia dostępu

"Posiłek w szkole i w domu"

Wieloletni rządowy programu „Posiłek w szkole i w domu” polega na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

 

§  dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

 

§  dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

 

§  osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

 

 

 

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”. Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

 

 

 

 

 


 

Realizator zadania w gminie Miłki:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

 

Całkowita wartość zadania w 2022 r: 186 000 zł

 

  • dotacja celowa z budżetu państwa: 143 275 zł
  • środki gminy: 42 725 zł