KARTY PODARUNKOWE NA ZAKUP LEKÓW

Informujemy, iż GOPS Miłki przystąpił do projektu realizowanego przez Mazurską Fundację Młodzieży Niepełnosprawnej Marzenia w ramach grantu otrzymanego od Fundacji Dbam O Zdrowie – Razem możemy więcej!. Dzięki tym działaniom osoby potrzebujące mają możliwość otrzymania kart podarunkowych na zakup leków i artykułów medycznych. 

Wniosek o udział w projekcie „PROFILAKTYKA I ZDROWIE", tj. przyznanie karty podarunkowej na zakup leków i artykułów medycznych mogą składać osoby stale przyjmujące leki, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, w tym m.in. osoby niepełnosprawne, osoby przewlekle chore, osoby starsze, osoby samotne, emeryci, renciści i bezrobotni.

 

Stosowny Wniosek należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach (ul. Sportowa 4, 11-513 Miłki) wraz z następującymi załącznikami:

1.Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby uprawnionej, a w przypadku osoby w rodzinie potwierdzające wysokość dochodów rodziny (sposób ustalania i dokumentowania dochodu – zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej);

2. W przypadku osób przewlekle chorych – zaświadczenie lekarskie lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty potwierdzające przewlekłą chorobę;

3. W przypadku osób niepełnosprawnych – ważne orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy;

4. Faktury z apteki bądź recepty wystawione imiennie na wnioskodawcę bądź osobę uprawnioną do reprezentowania osoby uprawnionej do udziału w projekcie;

 

Wnioski rozpatrywane będą indywidualnie przez Komisję Oceniającą w dniu  18 września br. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane o tym telefonicznie. Rozdanie kart podarunkowych nastąpi podczas spotkania w Ośrodku Kultury w Miłkach dnia 21 września br. o godzinie 17.00.

 

 

Uwaga !!!
Wnioski można składać do dnia 17 września 2015 roku.
* Karty podarunkowe PROFILAKTYKA I ZDROWIE są ważne do 30 kwietnia 2016 r.
* Ilość kart podarunkowych PROFILAKTYKA I ZDROWIE jest ograniczona.
* Karta podarunkowa będzie odbierana osobiście przez wnioskującego lub jego opiekuna podczas spotkania w Ośrodku Kultury w Miłkach dnia 21 września 2015 r.

* Karta po odbiorze staje się własnością okaziciela i GOPS Miłki nie będzie ponosić konsekwencji za użycie jej przez osoby trzecie.
* Zagubioną kartę można zablokować po zgłoszeniu tego faktu zgodnie z instrukcją znajdująca się na samej karcie lub zgłoszeniu do GOPS Miłki.
* Zgubiona i/lub zablokowana karta nie może być odtworzona a jej potencjalne środki finansowe ulegają utracie.
* Lista aptek, w których można zakupić leki i artykuły medyczne za pomocą karty podarunkowej zostanie dołączona do Karty

 

Sposób oceniania wniosków:

Komisja oceniająca będzie rozpatrywać złożone wnioski pod kątem:

1.       Kompletności dokumentów;

2.       Wysokości miesięcznych wydatków na zakup leków zleconych przez lekarza osobom uprawnionym;

 

3.       Wysokości dochodu osoby składającej wniosek/ wysokości dochodu na osobę w rodzinie, w której funkcjonuje osoba składająca wniosek;

 

WNIOSEK DO POBRANIA