Zapytanie ofertowe nr 2/2017 dot. usługi transportowej

Zapytanie ofertowe nr 2/2017

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sportowa 4, 11-513 Miłki

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.  Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa CPV 60140000-1 , w ramach projektu „Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym  z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 –2020

 

2.   Usługa transportowa polegać będzie na przewozie grupy osób  (max. 12 osób jednorazowo). Usługa ma być wykonywana na terenie gminy Miłki. 

 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia karty drogowej, na podstawie której dokonywane jest rozliczanie usługi. Karta drogowa ma być oznaczona logami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od listopada 2017 roku do 31.10.2019 roku przez ok. 180 dni, zgodnie z harmonogramem dostarczonym od Zleceniodawcy.

(Projekt zakłada 3 edycje szkoleń. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty na jedną edycję - tj. przewóz osób w miesiącach listopad 2017 -luty 2018,

kolejne edycje przewidywane są na miesiące czerwiec - wrzesień 2018, styczeń - kwiecień 2019)

Ilość dni może ulec zmianie w zależności od zrekrutowanej grupy uczestników projektu.

 

 IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna:

            - zawierać cenę brutto za wykonanie usługi (tj. cena brutto za 1 km)

            - opatrzona być pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.   Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub przesłana faxem: 87 4211007, lub pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach ul. Sportowa 4, 11-513 Miłki lub też dostarczona osobiście na w.w adres do dnia 23.10.2017 roku do godz. 15.00

2.    Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 24.10.2017 roku,

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6     Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

VI. OCENA OFERT

Jedynym kryterium wyboru ofert jest cena za usługę 100% . Przy wyborze oferty stosuje się klauzulę społeczną, dotyczącą ograniczenia możliwości złożenia oferty do kręgu podmiotu ekonomii społecznej.          

 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 24.10.2017 roku na stronie internetowej www.bip.warmia-mazury.pl/milki_gmina_wiejska/

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Agnieszka Chrzanowska pod numerem telefonu

87 4281801

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

 

            Wzór formularza ofertowego.