Zapytanie ofertowe nr 3/2017 - dot. usługi cateringowej

Zapytanie ofertowe nr 3/2017

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sportowa 4, 11-513 Miłki

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa cateringowa: usługa przygotowania posiłków (CPV 55321000-6) i dowiezienia posiłku (CPV 55521200-0) w ramach projektu „Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym  z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 –2020

 

2. Usługa transportowa polegać będzie na przywiezieniu 12 obiadów przez 12 dni w naczyniach jednorazowych do siedziby KIS w Miłkach. Dni przygotowania posiłków i ich dowiezieniu zgodnie z przygotowanym wcześniej harmonogramem przez Zamawiającego.

 

3.  Wykonawca zapewnia naczynia i sztućce jednorazowe oraz gorący dwudaniowy obiad wraz z napojem. 

 

4.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

6.  Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania zamówienia przebiegać będzie w trzech terminach:

            1. listopad- grudzień 2017 rok przez 12 dni zgodnie z harmonogramem dostarczonym od Zleceniodawcy

            2. czerwiec-lipiec 2018 rok przez 12 dni zgodnie z harmonogramem dostarczonym od Zleceniodawcy

            3. styczeń-luty 2019 rok przez 12 dni zgodnie z harmonogramem dostarczonym od Zleceniodawcy

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna:

            - zawierać jednostkową cenę brutto za wykonanie kompleksowej usługi, tj. koszt przygotowania i dowiezienia 12 posiłków w jednym dniu;

            - opatrzona być pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - być podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub przesłana faxem: 87 4211007 lub pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach ul. Sportowa 4, 11-513 Miłki lub też dostarczona osobiście na w.w adres do dnia 23.10.2017 roku do godz. 15.00 

2.    Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 23.10.2017 roku,

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6     Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:  http://gopsmilki.pl/; oraz http://bip.milki.warmia.mazury.pl/

 

 

VI. OCENA OFERT

Jedynym kryterium wyboru ofert jest cena za usługę 100% . Przy wyborze oferty stosuje się klauzulę społeczną, dotyczącą ograniczenia możliwości złożenia oferty do kręgu podmiotu ekonomii społecznej.          

 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 23.10.2017 roku na stronie internetowej www.bip.warmia-mazury.pl/milki_gmina_wiejska/

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Agnieszka Chrzanowska pod numerem telefonu

87 4281801

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

 

          Wzór formularza ofertowego.