Zapytanie ofertowe nr 1/2017 - dot. usługi szkoleniowej

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sportowa 4, 11-513 Miłki

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.  Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa w dziedzinie rozwoju osobistego CPV 80570000-0, w ramach projektu „Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania RPWM,11.01.00 Aktywne włączenie, w tym  z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 –2020

 

2.   Usługa szkoleniowa polegać będzie na przeprowadzeniu szkoleń grupowych w wymiarze 80 godzin dydaktycznych dla 12 osobowej grupy - kolejno w III edycjach projektu. 80 godzin dydaktycznych zajęć odbywać się będzie w okresie dwóch miesięcy: I edycja - listopad/grudzień 2017 r.; II edycja - czerwiec/lipiec 2018 r.; III edycja - styczeń/luty 2019 r. Szkolenia przeprowadzone będą w siedzibie Klubu Integracji Społecznej w Miłkach przy ulicy Szkolnej 3. 

       Tematyka szkoleń jest następująca:

       a) zmiana życiowa, określanie i osiąganie celów (8 h)

       b) motywacja i postawa proaktywna (8h)

c) asertywność (8h)

d) budowania zespołu (8)

e) trening kompetencji społecznych (16h)

f) aktywne poszukiwanie pracy (rynek pracy) (4h)

g) aktywne poszukiwanie pracy (poznanie samego siebie, profil zawodowy) (4h)

h) aktywne poszukiwanie pracy (dokumenty aplikacyjne) (4h)

i) aktywne poszukiwanie pracy, autoprezentacja (rozmowa kwalifikacyjna) 4h

j) zarządzania sobą w czasie (8h)

k) ekonomia społeczna (4h)

l) działalność gospodarcza (zakres podstawowy) 4h

 

3.  Instytucja szkoleniowa zapewnia materiały dydaktyczne, a po zakończeniu szkolenia uczestnicy projektu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z informacją o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

 

4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia następującej dokumentacji z prowadzonych zajęć:

            -  program prowadzonych zajęć

            -  listy obecności

            - ankiety ewaluacyjne (przeprowadzenie ankiet przed i po zakończeniu szkolenia badające kompetencje społeczne uczestników projektu)

 

5. Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia dokumentacji, materiałów (zaświadczeń, dyplomów, świadectw) znakami logo zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

6Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: I edycja - listopad/grudzień 2017 r.; II edycja - czerwiec/lipiec 2018 r.; III edycja - styczeń/luty 2019  roku (przewiduje się 12 dni szkoleniowych w okresie jednej edycji - zgodnie z harmonogramem przekazanym przez Zamawiającego).

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna:

            - zawierać cenę brutto za wykonanie usługi

            - opatrzona być pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę,

         - posiadać w załączeniu kserokopię zaświadczenia z rejestru instytucji szkoleniowych właściwego ze względu na siedzibę wykonawcy lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie zaświadczeń, certyfikatów lub dyplomów dokumentujących kwalifikacje oferenta i jego doświadczenie.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub przesłana faxem: 87 4211007, lub pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach ul. Sportowa 4, 11-513 Miłki lub też dostarczona osobiście na w.w adres do dnia 23.10.2017 roku do godz. 15.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru instytucji szkoleniowych właściwego na siedzibę wykonawcy   wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2.    Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 23.10.2017 roku,

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:www:http://www.gopsmilki.pl

 

VI. OCENA OFERT

            Jedynym kryterium wyboru ofert jest cena za usługę 100 %

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 23.10.2017 roku na stronie internetowej www.bip.warmia-mazury.pl/milki_gmina_wiejska/

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Agnieszka Chrzanowska pod numerem telefonu 87 428 18 01

Wobec możliwości składania ofert częściowych - preferowane są oferty na wykonanie usługi szkoleniowej w jednej edycji Projektu, tj. 80 godzin szkoleniowych w okresie listopad/grudzień 2017. 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

 

        Wzór oferty szkoleniowej