Informacja dot. zamówienia ofertowego nr 1/2017 - usługa szkoleniowa

Informuję o przesunięciu terminu wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę szkoleniową w dziedzinie rozwoju osobistego CPV 80570000-0, w ramach projektu „Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania RPWM,11.01.00 Aktywne włączenie, w tym  z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 –2020. 

W terminie ogłoszonym w zapytaniu nr 1/2017 do Zamawiającego wpłynęło 12 ofert wykonania usługi. 

 

Termin wyłonienia wykonawcy wyznacza się na 26.10.2017 r. do godz. 12.00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie www.gopsmilki.pl