Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia kursów prawa jazdy

Zapytanie ofertowe nr 2/2018

 dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B uczestnikom projektu p.t. „Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach nr RPWM.11.01.01-28-0056/17.

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

WAŻNE!!!

 

AKTUALIZACJA z dnia 15.03.2018 r.

·           Oferowana cena powinna zawierać wszystkie elementy składowe kompleksowego kursu prawa jazdy kat. „B”, tj.

- cena kursu (zajęcia praktyczne i teoretyczne wraz z pierwsza pomocą)

- opłata za badania lekarskie uczestników

- usługa fotografa (zdjęcia do prawa jazdy)

- egzamin państwowy

- wydanie prawa jazdy

- inne;

 Oferty złożone po udostępnieniu niniejszej aktualizacji, bez wyszczególnienia elementów składowych ceny kursu, będą wymagały uzupełnienia. O takiej konieczności Oferenci zostaną powiadomieni przez Zleceniodawcę po otwarciu ofert, tj. 23.03.2018 r.

 

·         ·            Miejsce przeprowadzenia zajęć teoretycznych, (sala szkoleniowa w Miłkach) udostępniona będzie Zleceniobiorcy bezpłatnie.

 

 

 

I.                    Zamawiający 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach

ul. Sportowa 4

11-513 Miłki

 tel./fax  87 428-18-01

e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

 

II.                  Opis przedmiotu zamówienia

 

1.       1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy wraz z egzaminem kategorii ,,B” 8 uczestnikom Klubu Integracji Społecznej w Miłkach.

 

2.    2. Kurs przeprowadzony zostanie w okresie 3 miesięcy – kwiecień / maj / czerwiec 2018 r. Część teoretyczna kursu zostanie przeprowadzona w siedzibie Klubu Integracji Społecznej w  Miłkach. Na część praktyczną wykonawca zorganizuje dowóz uczestników z miejscowości Miłki do miejsca prowadzenia zajęć.

 

3. Instytucja szkoleniowa zapewnia materiały dydaktyczne, po zakończeniu kursu uczestnikom zostanie zorganizowany udział w państwowym egzaminie teoretycznym i praktycznym.

4.    Wykonawca zapewni uczestnikowi w trakcie zajęć teoretycznych serwis kawowy oraz ciastka.

5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia następującej dokumentacji z prowadzonych zajęć:

            -  program prowadzonych zajęć

            -  listy obecności

6. Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia dokumentacji, materiałów (program prowadzonych zajęć, listy obecności) znakami logo zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

7Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

8. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: kwiecień/maj/czerwiec 2018 r.  

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna:

            - zawierać cenę brutto za wykonanie usługi

            - opatrzona być pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę,

         - posiadać w załączeniu kserokopię zaświadczenia z rejestru instytucji szkoleniowych właściwego ze względu na siedzibę wykonawcy lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie zaświadczeń, certyfikatów lub dyplomów dokumentujących kwalifikacje oferenta i jego doświadczenie.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub przesłana faxem: 87 4211007, lub pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach ul. Sportowa 4, 11-513 Miłki lub też dostarczona osobiście na w.w. adres do dnia 22.03.2018 roku do godz. 15.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru instytucji szkoleniowych właściwego na siedzibę wykonawcy   wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2.    Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 23.03.2018 roku,

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www:http://www.gopsmilki.pl

 

VI. OCENA OFERT

Jedynym kryterium wyboru ofert jest cena za usługę 100 %

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 26.03.2018 roku na stronie internetowej www.gopsmilki.pl

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach zastrzega sobie prawo odwołania niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Agnieszka Chrzanowska pod numerem telefonu 87 428 18 01

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

 

Wzór oferty szkoleniowej