Zapytanie ofertowe dot. szkoleń zawodowych

Zapytanie ofertowe nr 5/2018

dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń uczestnikom projektu p.t. „Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach nr RPWM.11.01.01-28-0056/17. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

I.    Zamawiający:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach

ul. Sportowa 4

11-513 Miłki

 tel./fax  87 428-18-01

e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

 

II.    Opis przedmiotu zamówienia

 

1.       1. Przedmiot zamówienia:

2.        

3.        a) zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi koparko – ładowarek i minikoparek jednemu uczestnikowi Klubu Integracji Społecznej w Miłkach;

4.       b) zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawania metodą MIG, TIG jednemu uczestnikowi Klubu Integracji Społecznej w Miłkach;

5.       c) zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi wózków widłowych jednemu uczestnikowi Klubu Integracji Społecznej w Miłkach;

6.        

      2. Kursy przeprowadzone zostaną w okresie 3 miesięcy – kwiecień / maj / czerwiec 2018 r. – według ustaleń ze Zlecającym 

3.    Instytucja szkoleniowa zapewnia materiały dydaktyczne.

4.    Instytucja szkoleniowa zapewnia uczestnikowi dostęp do egzaminu poświadczającego uzyskanie kwalifikacji - zgodnie z obecnie panującymi wymogami.

5.       Wykonawca zapewnia uczestnikom w trakcie zajęć teoretycznych serwis kawowy oraz ciastka.

6.       Wykonawca zapewnia zwrot kosztów dojazdów uczestników kursów z miejsca ich zamieszkania do miejsca prowadzenia zajęć (średnia odległość do miasta Giżycko to 25 km).

7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia następującej dokumentacji z prowadzonych zajęć:

            -  program prowadzonych zajęć

            -  listy obecności

8. Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia dokumentacji, materiałów (program prowadzonych zajęć, listy obecności) znakami logo zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

9Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

10. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: kwiecień/maj/czerwiec 2018 r.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna:

            - zawierać cenę brutto za wykonanie usługi

            - opatrzona być pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - zawierać czytelny podpis wykonawcy,

        - posiadać w załączeniu kserokopię zaświadczenia z rejestru instytucji szkoleniowych właściwego ze względu na siedzibę wykonawcy lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie zaświadczeń, certyfikatów lub dyplomów dokumentujących kwalifikacje oferenta i jego doświadczenie.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach ul. Sportowa 4, 11-513 Miłki lub też dostarczona osobiście na w/w adres do dnia 27.03.2018 roku do godz. 15.00.

2.    Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 28.03.2018 roku,

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.gopsmilki.pl oraz http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

VI. OCENA OFERT

Jedynym kryterium wyboru ofert jest cena za usługę 100 %

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 29.03.2018 roku na stronie internetowej www.gopsmilki.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach zastrzega sobie prawo odwołania niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Agnieszka Chrzanowska pod numerem telefonu 87 428 18 01

 

IX. ZAŁĄCZNIKI 

Wzór oferty szkoleniowej