Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 3/2018 - "Szkoła dla rodziców"

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach informuje, że w wyniku zapytania ofertowego nr 3/2018 dot. zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia pn. "Szkoła dla Rodziców"  w ramach projektu „Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym  z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 –2020 wpłynęły dwie oferty spełniające wymogi formalne. 

Po dokonaniu analizy zaproponowanych warunków, za najkorzystniejszą cenowo uznana została oferta złożona przez Grupę CSW Delta Sp. z o. o. z siedzibą w Jędrzejowie.