Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie usługi szkoleniowej w dziedzinie rozwoju osobistego

 Miłki 26.10.2017 r.

  

Z A W I A D O M I E N I E

                                                          

o wyborze oferty  w postępowaniu ofertowym na wykonanie usługi szkoleniowej w dziedzinie rozwoju osobistego CPV 80570000-0, w ramach projektu „Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania RPWM,11.01.00 Aktywne włączenie, w tym  z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 –2020

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach zawiadamia, że

w terminie ogłoszonym w zapytaniu nr 1/2017 do Zamawiającego wpłynęło 12 ofert wykonania usługi. 

 W postępowaniu ofertowym  na wykonanie usługi szkoleniowej wybrana została oferta złożona przez Oferenta:
Pani Anna Wysokowicz, zam. Kętrzyn

 

Zaoferowana w ofercie cena jest najniższa ze wszystkich złożonych ofert. Oferent dokumentuje stosowne wykształcenie i doświadczenie do wykonania usługi szkoleniowej w dziedzinie rozwoju osobistego.