Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach ogłasza nabór na wolne stanowisko: Psycholog

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach

o g ł a s z a

nabór na wolne stanowisko:
Psycholog

 

1. Wymagania niezbędne od kandydata:

 1. wykształcenie wyższe na kierunku psychologia potwierdzone dyplomem ukończenia uczelni wyższej
 2. minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe
 3. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Polski.
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
  umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. nieposzlakowana opinia,

2. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w zakresie pracy z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym poświadczone stosownymi dokumentami
 2. umiejętności trenerskie
 3. umiejętność skutecznej komunikacji
 4. umiejętność prowadzenia rozmowy doradczej
 5. kreatywność,
 6. systematyczność,
 7. rzetelność, odpowiedzialność i obowiązkowość za wykonywaną pracę,
 8. wysoka kultura osobista.

3. Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

1.      Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego

2.       Poradnictwo psychospołeczne ukierunkowane na wzmocnienie postawy uczestników
i zaangażowania w rozwiązywanie problemów.

3.      Wzmacnianie do podejmowania aktywności w życiu społecznym i zawodowym

4.      Opracowanie diagnozy.

5.      Ustalenie planu rozwoju w obszarze osobistym

6.      Prowadzenie dokumentacji wymaganej w projekcie

7.      Współpraca z kadrą KIS w celu ustalenia Indywidualnych Ścieżek Rozwoju Uczestników

4. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa zlecenie obejmująca 48 godzin indywidualnych konsultacji (4h na osobę – 12 osób) w miesiącach styczeń – luty 2018r.

Szczegółowy harmonogram pracy ustalony zostanie przed podpisaniem umowy zlecenia
z uwzględnieniem w/w zakresu godzin.

Wynagrodzenie według stawki za 1 godzinę zrealizowanej konsultacji .
Praca będzie wykonywana w budynku Klubu Integracji Społecznej w Miłkach.

5. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny i CV
 2. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz ewentualne kursy i szkolenia,
 5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
  z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszeniem.

 

7.Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy złożyć do dnia : 22  grudnia 2017r do godz. 12:00 osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkach lub przesłać pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach, ul. Sportowa 4, 11-513 Miłki

w zamkniętej kopercie opisanej „Nabór na wolne stanowisko - Psycholog”, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym. Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

9. Etapy naboru i informacje dla kandydatów:

Proces naboru przewiduje dwa etapy:

 1. ocena formalna złożonych dokumentów;
 2. rozmowa kwalifikacyjna.

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one komisyjnie niszczone.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni indywidualnie kolejno
na rozmowę kwalifikacyjną. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wynikach umieszczona będzie na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach http://gopsmilki.pl oraz na tablicy ogłoszeń GOPS.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkach zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w GOPS Miłki przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. GOPS nie odsyła dokumentów kandydatom.
Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

 

Stanowisko pracy współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach zastrzega sobie prawo odwołania naboru na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyny.