Mieszkańcy gminy Miłki wzięli udział w projekcie niwelującym bariery w dostępie do leków

W sierpniu br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach nawiązał współpracę z Mazurską Fundacją Młodzieży Niepełnosprawnej, w ramach której mieszkańcy gminy Miłki uzyskali możliwość otrzymania pomocy w niwelowaniu barier w dostępie do leków w woj warmińsko- mazurskim.

KARTY PODARUNKOWE NA ZAKUP LEKÓW

Informujemy, iż GOPS Miłki przystąpił do projektu realizowanego przez Mazurską Fundację Młodzieży Niepełnosprawnej Marzenia w ramach grantu otrzymanego od Fundacji Dbam O Zdrowie – Razem możemy więcej!. Dzięki tym działaniom osoby potrzebujące mają możliwość otrzymania kart podarunkowych na zakup leków i artykułów medycznych. 

Czytaj więcej: KARTY PODARUNKOWE NA ZAKUP LEKÓW

Miłki wobec dużej skali problemu przemocy domowej. Nagrody w konkursie plastycznym "Rodzina bez przemocy - szczęśliwą rodziną" rozdane!

Jak podaje Stowarzyszenie Kongres Kobiet, co roku 150 kobiet ginie z rąk domowych oprawców, 800 tysięcy jest ofiarami przemocy fizycznej i seksualnej, a - szacunkowo – około 4 milionów przemocy psychicznej i ekonomicznej. Ofiarami przemocy domowej są również dzieci, mężczyźni, ludzie starzy. Dla setek tysięcy kobiet dom jest bardziej niebezpiecznym miejscem niż ulica, również dlatego, że przemoc domowa nie zawsze jest wykrywana. Kobiety boją się i wstydzą o niej mówić. Wiele z nich uważa, że przemoc jest czymś nieuniknionym, "naturalnym", wpisanym w życie rodzinne.

Gmina Miłki osiągnęła w ubiegłym roku niechlubny rekord prowadzonych procedur Niebieskiej Karty na terenie naszego powiatu w stosunku do liczby ludności. Wśród ok. 4000 mieszkańców w 2014 r. ujawniono aż 23 środowiska rodzinne, w których dochodzi do przemocy – tym samym Zespół Interdyscyplinarny podjął działania pomocowe wobec 105 osób.

W ramach działań profilaktycznych, których mieszkańcy gminy tak bardzo potrzebują, 27 stycznia 2015 r. w Ośrodku Kultury w Miłkach odbył się konkurs plastyczny pn. „Rodzina bez przemocy – szczęśliwą rodziną”. Udział w nim wzięło 32 dzieci w wieku od 2,5 roku do 12 lat. Spotkanie rozpoczął dzielnicowy gminy Miłki, st. sierżant Karol Romanowicz, który przeprowadził z dziećmi rozmowę na temat konsekwencji używania przemocy. Następnie młodzież przystąpiła do tworzenia prac plastycznych promujących rodziny bez przemocy. Komisja w składzie: Wójt Gminy Miłki – Barbara Mazurczyk, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach – Agnieszka Chrzanowska oraz Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego – Ewelina Byrwa, wybrała sześć najciekawszych prac w dwóch kategoriach wiekowych.

Nagrody otrzymały: Ewelina Hamernik, Milena Franke, Izabela Tarnacka, Julia Szabelska oraz Maja Masiuk. Nagrody ufundowała Pani Barbara Mazurczyk, za co wszystkie dzieci gorąco jej podziękowały. Gratulujemy zwycięzcom i prosimy wszystkich rodziców, aby wprowadzili w życie obraz rodzin, jakie wymalowały dzieci!

Czytaj więcej: Miłki wobec dużej skali problemu przemocy domowej. Nagrody w konkursie plastycznym "Rodzina bez...

POPŻ 2014-2020 PP 2021Plus – efekty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach z terenu województwa warmińsko-mazurskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.

 

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykuły spożywczych: powidła śliwkowe, makaron jajeczny mleko UHT szynka wieprzowa mielona cukier biały olej rzepakowy o wadze min. 10 kg.

 

Pomoc żywnościowa trafiła do 400 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Osobom potrzebującym przekazaliśmy 4,720 ton żywności w formie 128 paczek żywnościowych.

Podkategorie

 • BŻ Aktualności

  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

  PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

  Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

   

  Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

  1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
  2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
  3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

  Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

  1.    warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,

  2.    warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,

  3.    programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,

  4.    warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),

  5.    inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących wynikające z potrzeb zgłaszanych przez uczestników biorących udział w programie POPŻ.

  Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

  1.      dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,

  2.      współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,

  3.      oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),

  4.      kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

  Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL].