Ułatwienia dostępu

Bon Energetyczny 2024

Pobierz Wzor_wniosku_bon_energetyczny_2024_r

Wniosek o przyznanie bonu energetycznego można złożyć od 01.08.2024 r. do 30.09.2024 r. Wnioski złożone po 30 września 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.

Komu przysługuje bon energetyczny?

  • Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2500 zł,
  • Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1700 zł na osobę;

Dochód będzie ustalany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Bon energetyczny przysługuje osobom, które mają miejsce zamieszkania i przebywają na terytorium Polski.

Gospodarstwo domowe tworzą:

  • gospodarstwo domowe jednoosobowe – osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca;
  • gospodarstwo domowe wieloosobowe – osoba, która wnioskuje o przyznanie bonu energetycznego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

 

Ile wynosi bon energetyczny?

300,00/600,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

400,00/800,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

500,00/1000,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

600,00/1200,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 6 i więcej osób;

Kwota dodatku jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, które używają do ogrzewania energii elektrycznej. Warunkiem jest jednak zgłoszenie źródła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 01.04.2024 r. lub po tym dniu jeśli główne źródło ogrzewania zgłoszone lub wpisane jest po raz pierwszy.

Bon Energetyczny możemy przyznać również, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza 2500 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1700 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Wypłacimy wtedy różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

Dla wniosków złożonych od dnia 1 sierpnia 2024 do 30 września 2024 roku podstawą obliczania kryterium dochodowego jest rok 2023. Świadczenie nie przysługuje, gdy jego wysokość jest niższa niż 20 zł.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Mieszkańcy gminy Miłki mogą złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Szkolnej 3a, bądź za za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek należy wówczas podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skorzystać z profilu zaufanego.

 

Dodatkowych informacji udzielimy pod nr telefonu: 87 555 90 53 w godzinach od 8:00 – 14:00 od poniedziałku do czwartku.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 859).

Pobierz Wzor_wniosku_bon_energetyczny_2024_r