Ułatwienia dostępu

Zapytanie ofertowe nr 1/2019/KIS - ANIMATOR SPOŁECZNY

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach, ul. Sportowa 4, 11-513 Miłki

 

II. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 

92312240-5 Usługi świadczone przez animatorów kultury

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe,

 

 III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.       Przedmiotem zamówienia jest praca w charakterze Animatora dla 24 osób, będących uczestnikami projektu ,,Klub Integracji Społecznej w Miłkach”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr RPWM.11.01.01-28-0151/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

2.       Odbiorcami projektu są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

3.       Zajęcia realizowane w grupach 8 osób, w 3 edycjach.

 

Wymagane kompetencje i doświadczenie:

Wykształcenie min. średnie. Udokumentowany min. 3-letni staż pracy na podobnym stanowisku (instruktor kulturalno – oświatowy, praca z grupą docelową, animacja z rodziną).

Zakres obowiązków:

-        współpraca ze specjalistami zatrudnionymi w KIS,

-        współpraca z uczestnikami Klubu Integracji Społecznej oraz ich środowiskami lokalnymi,

-        organizacja inicjatyw lokalnych

-        organizacja wizyt studyjnych,

-        prowadzenie dokumentacji pracy własnej,

-        organizacja czasu wolnego Uczestników projektu,

-        inicjowanie integracji społeczności lokalnych

4.       Wymiar czasu pracy:

Około 40 godzin miesięcznie

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

             

1 wrzesień  2019r  – 31 sierpień  2021 roku

 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę do zamówienia.
  2. Ofertę należy złożyć w oparciu o niniejsze Zapytanie Ofertowe, na formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby do tego uprawnione wraz z wymaganymi załącznikami.
  3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń. Wykonawca, który nie spełni przedstawionych warunków zostanie odrzucony z udziału w postępowaniu.
  4. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego:

- zawierać cenę brutto za wykonanie usługi

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.      Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach, ul. Sportowa 4, 11-513 Miłki lub też dostarczona osobiście na w.w adres do dnia 23.08.2019 roku do godz. 15.00 wraz z wymaganymi załącznikami.

2.      Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 26.08.2019 roku,

3.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.      Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją   ofertę.

5.      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1.      Cena oferowana dla zamówienia jest ceną, za którą wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie a w przypadku osób fizycznych z uwzględnieniem wszystkich należnych składek i kosztów wynagrodzenia, które ponosi pracodawca.

2.      Cena ofertowa powinna być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

3.      Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

 

1.      Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:

1)     cena – znaczenie kryterium – 80%

2)     doświadczenie wykonawcy – znaczenie kryterium 20%

2.      Sposób oceny oferty:

1)     Cena:

Punkty w tym kryterium obliczone zostaną na podstawie wzoru:

 

                                   najniższa cena brutto spośród badanych ofert

Ilość uzyskanych punktów =   -------------------------------------------------------------------    x 80

                                                           cena brutto badanej oferty

 

2)     Doświadczenie (staż w latach) osoby w prowadzeniu zajęć

Ilość punktów w powyższym kryterium zostanie dokonana na podstawie dugości stażu pracy zgodnie z dokumentami przedłożonymi przez wykonawcę

Wartość punktowa w tym kryterium zostanie ustalona według następującej reguły:

-          co najmniej 3 lata w prowadzeniu zajęć objętych zapytaniem ofertowym - 0 pkt

-          Powyżej 3 roku do 5 lat w prowadzeniu zajęć objętych zapytaniem ofertowym – 10 pkt

-          Powyżej 5 lat w prowadzeniu zajęć objętych zapytaniem ofertowym – 20 pkt

 

Zamawiąjący może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów,
tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oferty wg wzoru:

P = C + D, gdzie

P – suma punktów uzyskana przez ofertę

C – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium  „Cena“

D – ilość punktów uzyskanych przez ofetę w kryterium „Doświadczenie“

 

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

 

 

VIII. WYJAŚNIANIE TREŚCI OFERT, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, UZUPEŁNIANIE OŚWIADCZEŃ, DOKUMENTÓW I PEŁNOMOCNICTW, INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.

1.      Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawców złożenia, w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

2.      Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawców złożenia w wyznaczonym terminie oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie złożył wymaganych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw lub złożył dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy nie będzie podlegać rozpatrzeniu albo zaistnieją przesłanki nieudzielenia zamówienia.

3.      W okolicznościach określonych w ust. 2 Zamawiający zażąda złożenia wymaganych dokumentów od Wykonawcy, którego oferta zostałą najwyżej oceniona spośród ofert podlegających rozpatrzeniu.

4.      Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust.3 nie złoży na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie wymaganych dokumenów lub uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejnego Wykonawcę, którego ofercie przyznano największą liczbę punktów. Ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5.      Zamawiający poprawia w ofercie:

1)     Oczywiste omyłki pisarskie,

2)     Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)     Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego niepowodujące istitnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta oferta została poprawiona.

6.      Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

7.      Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

IX. OKOLICZNOŚCI, W KTÓRYCH OFERTA NIE PODLEGA ROZPATRZENIU:

1.      Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem rozdziału VIII ust. 5 pkt 3

2.      Zawiera błędy w obliczeniu ceny.

3.      Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w rozdzale VIII ust. 5 pkt 3.

4.      Jest nieważna na podstawie odrębnch przepisów

 

X. PODSTAWA NIEUDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1.      Nie złożono żadnej oferty podlegającej rozpatrzeniu.

2.      Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

3.      W przypadku, o którym mowa w rodziale VIII ust. 6 zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

4.      Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

5.      Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy.

 

XI. DODATKOWE INFORMACJE

Klauzula informacyjna

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informację dotyczącą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych:

1.      Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach, z siedzibą przy ul. Sportowej 4, 11-513 Miłki (dalej: Administrator)

2.      Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, w którym mowa powyżej. W szczególnym okolicznościach Administrator może powierzyć Państwa dane innym podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów do wglądu w dokumentację lub kontroli dokumentacji związanej
z realizacją projektu
,,Klub Integracji Społecznej w Miłkach”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Warmińsko-Mazurskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3.       Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (
DZ.U. z 2011 Nr 14 poz. 67 ze zm.)

4.       W każdym czasie przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

5.       Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celu określonego w pkt. 2

       Dodatkowych informacji udziela Pani Agnieszka Chrzanowska pod numerem telefonu 87 4281801