Ułatwienia dostępu

Komu przysługują:
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Odpłatność i zakres: 
Ośrodek pomocy społecznej przyznając usługi opiekuńcze ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Rada gminy w drodze uchwały nr XL.263.2022 z dn. 29 marca 2022 r. ustala szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Odpłatność za wykonanie jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w wysokości 2% kwoty najniższej emerytury ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski". 

Zasady odpłatności na usługi opiekuńcze określa poniższa tabela:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie w złotych, wg kryterium art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w % ustalona od ceny godziny usługi dla osoby samotnie gospodarującej

Wysokość odpłatności w % ustalona od ceny godziny usługi dla osoby w rodzinie

do 100% kryterium osoby samotnie gospodarującej

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100% do 120%

5%

7%

powyżej 120% do 160%

20%

25%

powyżej 160% do 200%

25%

30%

powyżej 200% do 250%

30%

35%

powyżej 250% do 300%

50%

60%

powyżej 300%

100%

100%

 

Usługi opiekuńcze obejmują:

1. Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych: pomoc w codziennych zajęciach, tj.: robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie z uwzględnieniem diety, załatwianie spraw urzędowych, pranie bielizny pościelowej i osobistej.
2. Opiekę higieniczno-sanitarną: mycie, kąpanie, ubieranie, dozowanie lekarstw dla osób chorych, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych.
3. Pielęgnację zleconą przez lekarza.
4. Pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji osoby: podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań, organizowanie spacerów, czytanie.

W celu ubiegania się o przyznanie usług opiekuńczych należy złożyć wniosek wraz z załącznikami (zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym potrzebę uzyskania tego świadczenia oraz poświadczenie sytuacji materialnej rodziny/osoby ubiegającej się).