Ułatwienia dostępu

JAK TO WYGLĄDA?

Osoba właściwa, która otrzyma zgłoszenie o podejrzeniu wystąpienia przemocy w danym środowisku wszczyna procedurę poprzez wypełnienie formularza Niebieska Karta – A (NK-A). Procedura może zostać wszczęta bez zgody ofiary i sprawcy przemocy. W momencie wypełniania NK-A osoba podejrzana o doznawanie przemocy otrzymuje Niebieską Kartę-B, w której zawarte są informacje odnośnie regulacji prawnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz najbliższe punkty, w których poszkodowani mogą otrzymać pomoc.

Wypełniony formularz NK-A przekazywany jest do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, który powołuje Grupę Roboczą (GR) wyznaczoną do podejmowania działań pomocowych konkretnej rodzinie. Na posiedzenie Grupy Roboczej zapraszane są osoby, których procedura dotyczy - Ofiara i sprawca przemocy spotykają się z członkami GR osobno, aby każda ze stron mogła swobodnie wypowiedzieć swoje zdanie w tym temacie.

Podczas posiedzenia Grupy Roboczej Ofiara otrzymuje szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, zostaje skierowana do specjalistów zajmujących się wzmacnianiem Ofiar przemocy.

Sprawca ma możliwość opowiedzieć o swoich spostrzeżeniach odnośnie podejrzenia stosowania przemocy. Również sprawca otrzymuje wskazówki odnośnie uzyskania pomocy w celu wyeliminowania zachowań agresywnych. Ponadto GR uświadamia sprawcy, iż przemoc jest czynem karalnym, za co grozi nawet pozbawienie wolności.

W sytuacjach najtrudniejszych członkowie GR przesyłają do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, do Sądu Rodzinnego wniosek o wgląd w sytuację rodziny (jeśli w danym środowisku przebywają małoletnie dzieci). Istnieje jeszcze szereg działań, które mogą podejmować GR, w zależności od indywidualnej sytuacji rodziny – ustalany jest plan pomocy rodzinie.

W kolejnych etapach środowisko rodzinne kontrolowane jest przez dzielnicowego oraz okresowo przez członków grupy roboczej. Jeśli istnieje taka potrzeba, GR może ponownie zaprosić ofiarę i sprawcę na posiedzenie oraz zmienić zakres działań podejmowanych w stosunku do rodziny.

Procedura kończona jest na wniosek członków GR, po wypełnieniu planu pomocy oraz ustaniu przemocy w rodzinie.