Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach jest jednostką organizacyjną gminy, swoim zasięgiem obejmuje sołectwa: Bielskie, Czyprki, Danowo, Jagodne Małe, Jagodne Wielkie, Kleszczewo, Konopki Małe, Konopki Nowe, Konopki Wielkie, Lipińskie, Marcinowa Wola, Miłki-Miechy-Przykop, Paprotki, Rydzewo, Ruda, Staświny, Wyszowate.

Podstawowym obowiązującym aktem prawnym określającym zadania Ośrodka Pomocy Społecznej z zakresu pomocy społecznej i sposób ich realizacji jest ustawa z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508)) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach realizuje zadania własne i zlecone, które zmierzają do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Zgodnie z założeniem ustawodawczym w sferze udzielania świadczeń z pomocy społecznej, działania naszego organu skupiają się na zapobieganiu, łagodzeniu skutków i przezwyciężaniu najbardziej dotkliwych zjawisk społecznych: ubóstwa, bezrobocia, chorób, przemocy, nieprzychylności losu, oddziaływania żywiołów i niekontrolowanych patologii rozwoju cywilizacyjnego.

Głównym celem podejmowanych działań jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

 

Kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach

 

Kierownik – Agnieszka Chrzanowska

 

Pracownicy:

 Irena Iwona TytłaGłówna Księgowa

 

 Kamila Romejko - Aspirant pracy socjalnej 

 

 Izabela TechPracownik Socjalny (obsługiwany teren: Czyprki, Lipińskie, Lipowy Dwór, Staświny, Ruda, Kleszczewo, Marcinowa Wola, Paprotki, Przykop,, Wierciejki)

 

Ewelina ByrwaPracownik Socjalny, Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – (obsługiwany teren: Bielskie, Danowo, Konopki Małe, Konopki Nowe, Konopki Wielkie, Miłki, Wyszowate, Borki, Jagodne Wielkie, Jagodne Małe, Rydzewo) 

 

• Małgorzata PestaReferent ds. świadczenia wychowawczego, Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 Joanna WawrzynInspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 

 

 Joanna Boncik - Asystent Rodziny 

 

Alina Kryba - Opiekun osób starszych