Ogłoszenie o naborze wniosków do programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach ogłasza nabór wniosków do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Miłki uzyskała wparcie w kwocie 345.321,00 zł na realizację resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Cel

Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

 Adresaci

Pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

 

Na czym będą polegać usługi asystencji osobistej?

Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • Wykonywaniu czynności dnia codziennego dla Uczestnika Programu;
 • Wyjściu, powrocie lub dojazdach z Uczestnikiem Programu w wybrane przez Uczestnika miejsce;
 • Załatwianiu spraw urzędowych;
 • Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

 

 Kiedy asystent może świadczyć usługi?

 • 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę – według uzgodnień;
 • Rodzaj usług i ich zakres godzinowy przypadający na 1 Uczestnika Programu uzależniony jest od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności Uczestnika Programu.

 

 Ważne

 • W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach - usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze;
 • Asystent realizuje usługi na rzecz osoby niepełnosprawnej i w skutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodzin osoby niepełnosprawnej.
 • Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów.

 

 Czas trwania programu

 • do 31 grudnia 2022 r.

 

Procedura zgłoszenia uczestników Programu:

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

 • Karta zgłoszenia do Programu.
 • Kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
 • Zakres czynności asystenta.
 • Oświadczenie o wskazaniu asystenta.
 • Podpisane informacje dotycząca przetwarzania danych osobowych (2 szt.)

Druki pobrać można w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach

Rodzaj usług i ich zakres godzinowy będą uzależnione od  osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

Przewidywana liczba uczestników Programu w edycji 2022, którym zostaną przyznane usługi asystenta to 13 osób z terenu Gminy Miłki, w tym dla:

 • 9  osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wymienionego;
 • 4 osoby posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

 

 Uwaga:

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział  w Programie.