Ułatwienia dostępu

Kto może otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona: - została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej; - jest pełnoletnia i posiada własne dziecko; - zawarła związek małżeński.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,

- zawarła związek małżeński.Ubiegając się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy złożyć następujące dokumenty:

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. >> Pobierz

2. Zaświadczenia pełnoletnich członków rodziny z Urzędu Skarbowego lub oświadczenia potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów w roku poprzednim.

3. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za poprzedni rok.

4. Zaświadczenie od komornika potwierdzające wysokość wyegzekwowanych w poprzednim roku alimentów.

5. Zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o kontynuacji nauki (dot. dzieci pełnoletnich).

6. W przypadku dzieci niepełnosprawnych ksero orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

7. Dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu oraz ich wysokość:

- świadectwo pracy + Pit 11 za poprzedni rok (w przypadku osób pracujących);

- umowa zlecenie +Pit 11 za poprzedni rok (w przypadku osób pracujących);

- zaświadczenie za pierwszy pełny przepracowany miesiąc (w przypadku podjęcia zatrudnienia);

- decyzja o utracie prawa do pobierania zasiłku lub stypendium + Pit 11 za poprzedni rok.;

- decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej);

- decyzja o zamknięciu działalności gospodarczej

8. Zaświadczenie lub oświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych w okresie ostatnich dwóch miesięcy.

9. Zaświadczenie o nie złożeniu wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego w poprzednim okresie zasiłkowym (tylko w przypadku zameldowania wnioskodawcy w innej gminie).

10. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna (dotyczy osób bezrobotnych).

11. Odpis wyroku przyznającego alimenty.

12. Ksero dowodów osobistych osób pełnoletnich.

13. Ksero aktów urodzenia dzieci.

 

Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2010, Nr 123, poz. 836 z późn. zm).

Warunki nabywania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tego świadczenia określa ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz 1228 z późn. zm.)

Od czego zależy przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryterium dochodowego i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza miesięcznie kwoty 900 zł. Przy ustaleniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500zł.