Ułatwienia dostępu

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. 

Stypendium szkolne może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów:

   udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, prowadzonych jako płatne zajęcia spoza planu nauczania a także udział w zajęciach edukacyjnych odbywających się poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, artystycznych, wycieczek szkolnych w tym tzw. „ zielonych szkół”, wyjść do kina i teatru zorganizowanych przez szkołę.

   zakupu podręczników szkolnych i pomocy dydaktycznych (w szczególności zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów muzycznych, abonamentu internetowego, stroju na zajęcia wychowania fizycznego zgodnego z wymaganiami szkoły oraz innych pomocy edukacyjnych w tym do praktycznej nauki zawodu uznanych za niezbędne w trakcie edukacji ucznia.


Pomoc w formie stypendium szkolnego może otrzymać:

   uczeń publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej na stałe zamieszkujący na terenie Gminy Miłki, do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, niezależnie od tego w jakim mieście znajduje się siedziba szkoły

   słuchacz publicznego lub niepublicznego kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych lub kolegium służb społecznych, który na stałe zamieszkuje na terenie Gminy Miłki, do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, niezależnie od tego w jakim mieście znajduje się siedziba szkoły

   wychowanek publicznego lub niepublicznego ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży również upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, który na stałe zamieszkuje na terenie Gminy Miłki - do czasu ukończenia realizacji nauki.

   uczeń szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych, który na stałe zamieszkuje na terenie Gminy Miłki do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

   słuchacz niepublicznego kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych i kolegium służb społecznych, który na stałe zamieszkuje na terenie Gminy Miłki, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.


Stypendium szkolne nie przysługuje:

   dzieciom, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne;

   uczniom/słuchaczom/wychowankom, którzy nie zamieszkują na stałe na terenie Gminy Miłki

   uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2120,00 zł (rocznie).

   uczniom, którzy zostali umieszczeni w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej.


CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, która nie może zostać przekroczona, wynika z ustawy o pomocy społecznej i wynosi 600 zł netto. Pod uwagę brany jest dochód netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniosek jest składany (SIERPIEŃ), a w sytuacji, gdy dochód ten jest utracony – również z miesiąca składania wniosku. Osoba ma obowiązek informować o każdym dochodzie uzyskanym i utraconym. 
Wnioski złożyć może rodzic lub przedstawiciel ustawowy pełnoletniego ucznia jak również pełnoletni uczeń.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł. 

Stypendium realizowane jest na zasadzie całkowitej lub częściowej refundacji poniesionych wydatków związanych z procesem edukacyjnym ucznia/słuchacza/wychowanka, na podstawie  faktur dokumentujących wydatki poniesione przez rodzica lub ucznia. Stypendyści dostarczają rachunki i faktury do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie określonym w decyzji. Wypłata stypendium następuję na wskazany rachunek bankowy w dni wyznaczone przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.WAŻNE !!!
Stypendyści muszą udokumentować wydatki fakturami lub rachunkami imiennymi


WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość wszystkich dochodów rodziny za miesiąc sierpień, np.:

   zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto;

   odcinek emerytury/renty lub wyciąg bankowy zawierający informację o wysokości świadczenia wraz z aktualną decyzją ZUS o wysokości pobieranych świadczeń,

   zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego i wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP,

   w przypadku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów,

   dochody z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (zasiłki stałe, okresowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne, dodatki mieszkaniowe),

   zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne,

   oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodów uzyskanych z innych źródeł, zawierające klauzulę o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy,

   w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o wysokości dochodu pomniejszonego o podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

   dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, przekaz pocztowy)

   dokument potwierdzający wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz potwierdzenie przekazania alimentów (przekaz pocztowy, przelew bankowy),

   każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina.

Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.  Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Miłki.

 

Zasiłek szkolny

Przyznawany jest jednorazowo w przypadku zaistnienia sytuacji losowej w rodzinie ucznia lub słuchacza zamieszkałego na terenie Gminy Miłki, niezależnie od miesięcznej wysokości dochodu;

 Zasiłek w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym wypłaca się do rąk rodziców lub opiekunów prawnych bądź faktycznych ucznia, albo do rąk ucznia pełnoletniego, gotówką lub przelewem na wskazane przez te osoby konto bankowe.

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:
śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
- klęski żywiołowej
- wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie)
- innych, szczególnych okoliczności

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miłki
- w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie.