Ułatwienia dostępu

Komisja inicjuje działania profilaktyczne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zwiększanie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.

W skład komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Organizację posiedzeń komisji, sposób ich zwoływania, tryb pracy i podejmowania decyzji i postanowień określa Regulamin działalności GKRPA. Siedzibą komisji jest Ośrodek Pomocy Społecznej, który mieści się przy ul. Sportowej 4. Posiedzenia Komisji odbywają się raz na kwartał lub w miarę potrzeb.

Do zadań Komisji należy w szczególności:

  • ustalanie czy dana osoba jest uzależniona i czy powinna się leczyć,
  • motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego lub w przypadku odmowy – podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
  • prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Miłki,
  • wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z zasadami usytuowania na terenie gminy Miłki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określonych w stosownej uchwale Rady Gminy w Miłkach,
  • współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, między innymi z sądem rejonowym, prokuraturą, policją, pomocą społeczną, kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi, izbą wytrzeźwień, Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, stacjonarnym zakładem lecznictwa odwykowego,

 

PROCEDURY ZOBOWIĄZANIA DO LECZENIA ODWYKOWEGO

Aby zgłosić kogoś na leczenie odwykowe należy wypełnić wniosek i złożyć go w gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych , właściwej dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której dotyczy postępowanie.

Wniosek może złożyć dowolna osoba, której nie jest obojętny los pijącego lub instytucja/ np. pomoc społeczna, policja, prokuratura, izba wytrzeźwień itp./

Zadaniem GKRPA jest ustalenie, czy dana osoba jest uzależniona od alkoholu i czy w aktualnym stanie zdrowia powinna się leczyć i w jakiej formie. W tym celu kieruje się osoby zgłoszone do Komisji na badania lekarskie. Biegłymi w przedmiocie uzależnienia od alkoholu są: lekarz psychiatra i psycholog, którzy odbyli szkolenia z zakresu diagnostyki uzależnienia, podstaw terapii uzależnienia od alkoholu,, orzecznictwa i metod krótkiej interwencji motywującej do terapii oraz szkolenie z zakresu aktualizacji wiedzy o uzależnieniu od alkoholu, metodach terapii i orzecznictwa.

Komisja zbiera również informacje na temat osoby zgłoszonej. W tym celu zwraca się z zapytaniem do pomocy społecznej, policji, izby wytrzeźwień oraz rodziny i przygotowuje dokumentację. Jeżeli osoba kierowana na badania nie zgłasza się, odmawia poddania się badaniom, utrudnia jego przeprowadzenie, nie odbiera korespondencji a wywiad w środowisku jest obciążający, kieruje się sprawę do sądu. Sąd nakazuje wykonanie badania, rozpatruje wniosek i wydaje zobowiązanie do leczenia , które jest ważne dwa lata.

Postanowienie sądu o zobowiązaniu do leczenia odwykowego w formie pisemnej otrzymuje osoba uzależniona i placówka odwykowa, w której ma się odbyć leczenie. Jeżeli jest to pierwsze zobowiązanie do leczenia, sąd zazwyczaj kieruje daną osobę na leczenie w warunkach ambulatoryjnych/ do przychodni/. Jeżeli leczenie nie przebiega w sposób prawidłowy, placówka przesyła do sądu wniosek o zmianę trybu leczenia na stacjonarne/ w szpitalu/.

UWAGA: Największym problemem w instytucji zobowiązania do leczenia odwykowego jest bardzo długie oczekiwanie na leczenie szpitalne.

O szczegóły związane z procedurą zobowiązania do leczenia odwykowego można zapytać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkach tel: 87 428 18 01