Informacja dot. pomocy uchodźcom

W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami dot. możliwości otrzymania dofinansowania do pobytu obywatela Ukrainy w prywatnych kwaterach - informujemy, iż osoba decydująca się udzielić schronienia uchodźcom zobowiązuje się we własnym zakresie zaopiekować się nimi. Projekt specustawy przewiduje możliwość dofinansowania pobytu uchodźców u osób prywatnych, jeśli przedsiębiorca zapewni schronienie dla minimum 20 obywateli Ukrainy. Jednak na tę chwilę specustawa jest na etapie konsultacji.
Uchodźcy w pierwszej kolejności powinni zgłaszać się do punktów recepcyjnych, skąd kierowani będą do rządowych ośrodków, w których zapewniona będzie dla nich pełna opieka - od zakwaterowania po pomoc psychologiczną i medyczną. Najbliższy Punkt pomocy dla uchodźców znajduje się w Olsztynie, ul. Niepodległości 53/55; tel. 797 829 617.

Ogłoszenie o naborze wniosków do programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach ogłasza nabór wniosków do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Miłki uzyskała wparcie w kwocie 345.321,00 zł na realizację resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze wniosków do programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Zbiórka rzeczy dla ukraińskich uchodźców

Lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami granicznymi) oraz zasady organizacji pomocy.

Gmina Miłki udostępnia magazyn na potrzeby organizacji pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy.

Magazyn jest zlokalizowany przy ulicy Szkolnej 3 w Miłkach. Dary dostarczać można także do Ośrodka Kultury w Miłkach, ul. Szkolna 1B w godzinach 9.00-18.00.

  

Czytaj więcej: Zbiórka rzeczy dla ukraińskich uchodźców

Podkategorie

 • BŻ Aktualności

  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

  PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

  Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

   

  Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

  1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
  2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
  3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

  Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

  1.    warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,

  2.    warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,

  3.    programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,

  4.    warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),

  5.    inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących wynikające z potrzeb zgłaszanych przez uczestników biorących udział w programie POPŻ.

  Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

  1.      dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,

  2.      współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,

  3.      oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),

  4.      kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

  Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL].